GRP75 Regulates Mitochondrial-Supercomplex Turnover to Modulate Insulin Sensitivity


GRP75 Regulates Mitochondrial-Supercomplex Turnover to Modulate Insulin Sensitivity

Qiongya Zhao, Ting Luo, Feng Gao, Yinxu Fu, Bin Li, Xiaoli Shao, Haifeng Chen, Zhuohua Zhou, Sihan Guo, Lijun Shen, Liqin Jin, Dong Cen, Huaibin Zhou, Jianxin Lyu, Hezhi Fang

Synesy.org